Skip to content.

UTTALANDE MOT SLAVERI, TVÅNGSARBETE OCH MÄNNISKOHANDEL 

 

NAVEX Global, Inc. och dess systerbolag och dotterbolag, inklusive GCS Compliance Services Europe Unlimited Company (under namnet NAVEX Global), NAVEX Global UK Limited, Lockpath, Inc., WhistleB Whistleblowing Centre AB, Expolink Europe Limited och Expolink Group Limited (tillsammans ”NAVEX”), har tagit fram detta uttalande om slaveri, tvångsarbete, ofrivilligt slaveri och människohandel (tillsammans ”modernt slaveri”). 

NAVEX är världens ledande leverantör av integrerad programvara för risk- och efterlevnadshantering och levererar programvarulösningar till nästan 13 000 kunder över hela världen. Precis som i alla delar av vår verksamhet är NAVEX fast beslutna att bedriva sin verksamhet på rätt sätt. Detta åtagande innefattar vårt otvetydiga motstånd mot alla former av modernt slaveri. 

På grund av karaktären av våra tjänster och etablerade personalprocesser bedömer vi att risken för modernt slaveri inom vår organisation är låg. Robusta skyddsåtgärder finns i våra interna personalrutiner, inklusive våra rekryterings-, anställnings- och onboardingprocesser. Vi använder också djupgående personalutbildningar och vägledning som stärker vårt engagemang för etiska affärsmetoder. Alla anställda och intressenter uppmanas att ta upp frågor om misstänkt bristande efterlevnad genom någon av våra tillgängliga rapporteringskanaler, inklusive vår anonyma och konfidentiella webbaserade rapporteringsportal. Var och en av dessa punkter minskar en redan låg risk för modernt slaveri i vår organisation. 

Risken för modernt slaveri i vår leveranskedja bedöms också vara låg. Vår leveranskedja är begränsad till ett litet antal leverantörer med minimal omsättning. Varje leverantör som vi arbetar med undergår regelbunden tillsyn och riskreducering som inkluderar kontinuerlig övervakning av ryktesrisker. På samma sätt är varje leverantör föremål för juridiskt bindande villkor med NAVEX som inkluderar okvalificerade åtaganden att följa alla tillämpliga lagar. 

Det är inte bara NAVEX interna engagemang som bekämpar modernt slaveri. NAVEX tillhandahåller programvarulösningar till tusentals organisationer över hela världen som används för att minimera de förhållanden under vilka modernt slaveri kan förekomma. Dessa lösningar gör det möjligt för våra kunder att dynamiskt övervaka och hantera risker från tredje part och företag, analysera och rapportera om hållbarhetsinitiativ, förmedla affärsetiska standarder till anställda genom policyer och utbildning och få rapporter om misstänkt bristande efterlevnad. Kort sagt ger vi dessa kunder verktygen för att kunna hantera sina åtaganden med etiska affärsmetoder och bekämpa modernt slaveri. 

Vi är fast beslutna att fortsätta vår kamp mot modernt slaveri och anpassar vår verksamhet och våra förfaranden efter behov samtidigt som vi stöder liknande satsningar från tusentals organisationer över hela världen. 

Detta uttalande är godkänt av och undertecknat på uppdrag av vår bolagsstyrelse. 

 
Sean Thompson 
Verkställande direktör och koncernchef