Skip to content.

Gäller från: Maj 2024

Omfattning. De här användarvillkoren (”Villkoren”) gäller din användning av webbplatser samt mobil- och webbbaserade programvaror och appar som drivs av NAVEX Global, Inc. och dess dotterbolag och närstående bolag (gemensamt ”NAVEX”) och som länkar till Villkoren (gemensamt ”Webbplatsen”). Genom att använda Webbplatsen godkänner du oåterkalleligen Villkoren som gäller vid den aktuella tidpunkten. NAVEX kan när som helst revidera Villkoren. Du bör läsa igenom de här Villkoren med jämna mellanrum så att du förstår vilka regler och villkor som styr din användning av Webbplatsen.

Om du använder Webbplatsen i egenskap av administratör och loggar in i ett NAVEX-program på uppdrag av en NAVEX-kund äger villkoren i det tjänsteavtal som reglerar NAVEX tillhandahållande av tjänster till kunden i fråga företräde över de här Villkoren om de strider mot varandra.

Sekretess. Vår integritetspolicy gäller när du använder Webbplatsen. Den beskriver insamlingen och användningen av personuppgifter på webbplatsen och utgör en del av Villkoren genom denna hänvisning. Information om Webbplatsens användning av cookies finns i NAVEX cookiepolicy.

Avsedda användare. Webbplatsen är avsedd att användas av myndiga personer som agerar i eget namn eller för juridiska personers räkning. Genom att använda Webbplatsen intygar du att du har uppnått myndighetsåldern i det land eller område där du bor.

Användning av Webbplatsen. Webbplatsen och all(a) information, grafik, text, videor, ljud, bilder, utbildningsmaterial, webbinarier, rapporter, filmer, funktioner, designelement, dokumentation, tjänster och annat innehåll som visas på Webbplatsen (gemensamt ”Innehåll”) tillhör NAVEX eller dess licensgivare. NAVEX och dess licensgivare innehar alla rättigheter, äganderätter och intressen (inklusive alla upphovsrätter, varumärken och andra äganderätter) till Webbplatsen och Innehållet, och du beviljas ingen licens utöver vad som uttryckligen anges i de här Villkoren.

Visst Innehåll tillhandahålls i informationssyfte, bland annat artiklar, jämförelserapporter, webbinarier, vitböcker, fallstudier, datablad, policyexempel, checklistor, blogginlägg och liknande resurser (gemensamt ”Utbildningsmaterial”). Du får använda Utbildningsmaterialet för privata, icke-kommersiella och informativa ändamål förutsatt att du (i) inte modifierar information om upphovsrätt, varumärken och andra äganderätter i utbildningsmaterialet; (ii) inte modifierar eller använder Utbildningsmaterialet för andra ändamål utan NAVEX uttryckliga skriftliga medgivande och (iii) inte reproducerar, återpublicerar, visar upp, publicerar, tillgängliggör, överför eller distribuerar Utbildningsmaterialet.

Ingen juridisk rådgivning. NAVEX tillhandahåller endast Utbildningsmaterialet i informationssyfte. NAVEX erbjuder ingen juridisk rådgivning och gör inga juridiska uttalanden och Utbildningsmaterialet ska inte tolkas som sådant. Be din jurist redogöra för eventuella lagstadgade skyldigheter som gäller för dig eller din organisation.

Ändringar av Webbplatsen och avslutad användning. Vi kan när som helst göra ändringar på Webbplatsen, med eller utan föregående meddelande till dig. Du kan när som helst sluta använda Webbplatsen. De här Villkoren gäller även efter att du har slutat att använda Webbplatsen.

Ingen olaglig eller förbjuden användning. Som villkor för din användning av Webbplatsen får du inte, och du intygar att du inte kommer att, använda Webbplatsen för ändamål som är olagliga, gör intrång i eller kränker tredje parts rättigheter, är förbjudna enligt de här Villkoren eller stör Webbplatsen eller dess drift på något sätt. NAVEX förbehåller sig rätten att undersöka din användning av Webbplatsen. Om vi konstaterar att du har brutit mot de här Villkoren kan vi förbjuda dig att använda Webbplatsen och vidta lämpliga rättsliga åtgärder.

Tredjepartslänkar. Webbplatsen kan innehålla länkar till tredje parts webbplatser (”Länkade webbplatser”). NAVEX kontrollerar eller godkänner inte och tar inget ansvar för varor eller tjänster som utannonseras, säljs eller är görs tillgängliga på Länkade webbplatser. NAVEX frånsäger sig allt direkt och indirekt ansvar för eventuella förluster eller skador som du drabbas av i samband med din användning av Länkade webbplatser. Din åtkomst till och användning av Länkade webbplatser omfattas av användarvillkoren eller andra avtal som gäller för dessa Länkade webbplatser. De här Villkoren gäller inte Länkade webbplatser.

Inga garantier. WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH I DEN MÅN DE ÄR TILLGÄNGLIGA. I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES ENLIGT LAG AVSTÅR NAVEX FRÅN ALLA GARANTIER, BÅDE UTTRYCKLIGA OCH UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER AVSEENDE SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG, OCH GARANTIER SOM UPPSTÅR GENOM AFFÄRSFÖRBINDELSER ELLER GENOMFÖRANDE. NAVEX PÅSTÅR ELLER GARANTERAR INTE ATT (i) WEBBPLATSEN ÄR SÄKER; (ii) DINA AKTIVITETER PÅ WEBBPLATSEN INTE ÖVERVAKAS; (iii) DE FUNKTIONER SOM ERBJUDS PÅ WEBBPLATSEN FUNGERAR FELFRITT OCH UTAN AVBROTT ELLER ATT EVENTUELLA FEL ÅTGÄRDAS; (iv) WEBBPLATSEN OCH SERVRARNA SOM GÖR WEBBPLATSEN TILLGÄNGLIG ÄR FRIA FRÅN VIRUS OCH ANDRA SKADLIGA KOMPONENTER OCH (v) ATT WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET ÄR KORREKTA, FULLSTÄNDIGA, AKTUELLA ELLER KOMMER ATT UPPDATERAS.

Ansvarsbegränsning. I DEN UTSTRÄCKNING DET MEDGES ENLIGT LAG OCH UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA NAVEX HÅLLAS ANSVARIGT FÖR DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR ELLER ANDRA SKADOR, INKLUSIVE SKADOR FÖR UTEBLIVEN ANVÄNDNING ELLER VINST OCH FÖRLORADE DATA, ÄVEN OM NAVEX I FÖRVÄG HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR, OAVSETT OM FORDRAN BASERAS PÅ AVTAL, SKADESTÅNDSRÄTT, OAKTSAMHET, STRIKT ANSVAR, PRAXIS ELLER ANNAN RÄTTSLIG GRUND, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET ELLER  TILL FÖLJD AV ATT WEBBPLATSEN ELLER INNEHÅLLET INTE KAN ANVÄNDAS, HAR EN FÖRDRÖJNING ELLER INTE FUNGERAR. OM DU ÄR MISSNÖJD MED NÅGON DEL AV WEBBPLATSEN, INNEHÅLLET ELLER DE HÄR VILLKOREN ÄR DIN ENDA MÖJLIGHET ATT SLUTA ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH INNEHÅLLET.

Ersättning och friskrivning. På NAVEX begäran samtycker du till att försvara och hålla NAVEX och dess chefer, medarbetare, ombud, moderbolag, efterträdare och utsedda företrädare (gemensamt ”NAVEX skadeslösa personer”) skadeslösa gentemot alla fordringar, rättsliga åtgärder, krav, förluster, skulder och kostnader (inklusive rimliga advokatarvoden) som uppstår till följd av eller i samband med din användning av Webbplatsen eller Innehållet i strid med de här Villkoren, tillämplig lag eller tredje parts rättigheter.

För egen del och å ditt dödsbos och dina arvingars, försäkringsgivares, efterträdares och utsedda företrädares vägnar avstår du helt och för alltid från alla fordringar eller rättsliga åtgärder gentemot NAVEX skadeslösa personer som eventuellt uppkommer på grund av skador som på något sätt hör samman med din användning av Webbplatsen eller Innehållet.

Skadestånd. Om tillämplig lag inte tillåter begränsning eller uteslutning av ansvar, garantier eller ersättning ska NAVEX totala ansvar gentemot dig inte överstiga etthundra dollar (100,00 USD) för eventuella skador eller förluster, oavsett om de baseras på avtal, skadeståndsrätt, oaktsamhet, strikt ansvar, praxis eller annan rättslig grund.

Tillämplig lag och begränsningar. Din användning av Webbplatsen och Innehållet regleras i alla avseenden av de materiella och processrättsliga reglerna i Delaware och USA, utan hänsyn till lagvalsreglerna. Alla eventuella rättsliga åtgärder eller fordringar kopplade till Webbplatsen eller Innehållet måste påbörjas inom ett (1) år från det att orsaken till den rättsliga åtgärden eller fordringen uppstod.

Upphovsrättsansvarig. Meddelanden om påstådda upphovsrättsintrång på Webbplatsen eller i Innehållet skickas till legalnotice@navex.com, Att: Upphovsrättsansvarig. Meddelandet ska innehålla all nödvändig information enligt § 512(c)(3)(A) i 17 U.S.C.

Hela avtalet och ogiltiga delar. De här Villkoren, inklusive vår integritetspolicy, utgör hela avtalet för och överenskommelsen om din användning av Webbplatsen och Innehållet. Om inget annat anges häri ersätter Villkoren alla tidigare eller nu gällande avtal eller överenskommelser, oavsett om de är muntliga eller skriftliga, avseende din användning av Webbplatsen och Innehållet. Om någon del av de här Villkoren befinns vara ogiltig eller icke tillämpbar begränsas eller elimineras denna del i minsta möjliga utsträckning så att resterande delar av de här Villkoren fortsätter att gälla i största möjliga utsträckning.