Skip to content.
Woman writing on sticky notes

Uppfylla kraven för efterlevnad av Sapin II

Det är svårt att hantera korruption och mutor i företag. Följ lagen Sapin II och de senaste antikorruptionslagarna med hjälp av NAVEX One.

Mer info
Woman in green sitting in office

Vad är Sapin II-lagen?

Sapin II uppmanar franska och globala företag i Frankrike att förebygga och upptäcka korruption och smuggling, både nationellt och internationellt i enlighet med riktlinjerna från Agence Française Anticorruption (AFA). 

Den bygger i hög grad på FCPA och UK Bribery Act och betonar företagstransparens, intern övervakning och skyddsåtgärder för visselblåsare. Stränga åtgärder riktar sig främst till stora franska företag med över 500 anställda och en årlig omsättning på 100 miljoner euro, eller dotterbolag till franska moderbolag av liknande storlek.

Man and woman in the office looking down at a notepad

Hantering av den franska lagen Sapin II

Det kan vara komplicerat att navigera i Sapin II-lagens efterlevnadslandskap, men vi finns här för att hjälpa dig att tackla utmaningarna direkt. Här är en sammanfattning av några viktiga överväganden: 

  • Hur kan vi effektivisera övervakningen och anpassningen av företagets processer för att anpassa dem till efterlevnadsstandarder i Sapin II, framför allt när det gäller åtgärder mot korruption? 
  • Vilka strategier kan vi använda för att effektivt upptäcka och förebygga korruptionsrisker? 
  • Hur säkerställer vi kontinuerlig efterlevnad av utbildningskraven i Sapin II för våra medarbetare för att främja en efterlevnadskultur inom vår organisation? 
  • Vilka proaktiva åtgärder kan vi vidta för att övervaka efterlevnaden bland våra affärspartners, leverantörer och dotterbolag?
Woman in blue smiling

Visa efterlevnad och engagemang för dataskydd enligt Sapin II

Lagen Sapin II är en hörnsten i Frankrikes åtagande att bekämpa korruption och öka organisationens transparens. Hur klarar lagen av denna viktiga uppgift? Vi tittar lite närmare på några av de viktigaste aspekterna: 

  • Förstärka strukturerna för företagsstyrning genom att implementera robusta antikorruptionsåtgärder, främja en miljö med integritet och ansvarstagande inom organisationen. 
  • Minska juridiska och ekonomiska risker som är förknippade med korruptionsrelaterade brott, skydda organisationens rykte och ekonomiska stabilitet. 
  • Främja etiska affärsmetoder och skapa en kultur med efterlevnad, förtroende bland intressenter och stärka företagets ställning i näringslivet. 
  • Implementera effektiva övervaknings- och rapporteringsmekanismer för att säkerställa kontinuerlig efterlevnad av antikorruptionsbestämmelser. Det underlättar identifiering av potentiella risker i tid. 
  • Anpassning till internationell bästa praxis i arbetet mot korruption och positionera företaget som en ansvarsfull global medborgare som är engagerad i etiskt affärsbeteende.

Uppfylla och upprätthålla efterlevnad av Sapin II med NAVEX One

Upptäck hur NAVEX One kan hjälpa dig med din efterlevnadsresa