Skip to content.
female presenting medical employe standing by files

Säkrar sjukvården: HIPAA efterlevnadslösningar

Det är avgörande att kunna skydda patientinformation. Visa ditt engagemang för kvalitetsstyrd vård genom att följa HIPAA och de senaste branschlagarna.

Nu kör vi igång
 a perspective on a surgical procedure (not gory)

Vad är HIPAA?

1996 års Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) fastställer nationella standarder I USA för att skydda känslig information om patienter. Den förbjuder aktörer som vårdgivare och närstående företag att avslöja skyddad information för någon annan än patienten och behöriga representanter utan deras uttryckliga samtycke.

Doctor in blue standing

Klurigt med efterlevnad av HIPAA

Vi inser förstås att efterlevnad av HIPAA och skydd av patienternas personuppgifter inte är någon enkel match. Här är en snabbtitt på några frågor du kan ställas inför: 

 • Hur kan vi effektivt övervaka och justera företagets policyer och rutiner för anställda för att skydda patienternas integritet? 
 • Vilka åtgärder kan vi vidta för att identifiera cybersäkerhetshot och förhindra potentiella dataintrång? 
 • Hur garanterar vi kontinuerlig efterlevnad med utbildningskraven för teamet? 
 • Hur kan vi proaktivt övervaka efterlevnad hos leverantörer, intressenter och samarbetspartners?
Doctor talking to child

Visa ditt engagemang för att skydda patientinformation

HIPAA spelar en viktig roll för hälso- och sjukvårdsorganisationers framgång. Hur? Vi förklarar lite mer nedan: 

 • Skydda PHI och öka patienternas förtroende  
 • Uppfyll kraven i alla länder och regioner och undvik viten och skador på anseendet 
 • Skapa en stark säkerhetsposition och förbättrade interna processer 
 • Följ branschstandarder för att skydda patienternas PHI

Mer information om efterlevnad av HIPAA inom sjukvården

 • Vem måste följa HIPAA?

  Företag som måste följa HIPAA definieras som ”aktörer som omfattas” och ”affärspartners”. Aktörer som omfattas är hälsoplaner, hälso- och sjukvårdscentraler och hälso- och sjukvårdsleverantörer som överför hälsoinformation elektroniskt. Affärspartners är personer eller aktörer som utför vissa funktioner eller aktiviteter som involverar användning eller utlämnande av skyddad hälsoinformation på uppdrag av, eller tillhandahåller tjänster till, en täckt aktör.

 • Vilken information är skyddad enligt HIPAA?

  HIPAA skyddar all ”individuellt identifierbar hälsoinformation” som innehas eller överförs av en omfattad enhet eller dess affärspartner, i vilken form eller media som helst, oavsett om det är elektroniskt, på papper eller muntligt. Detta kallas skyddad hälsoinformation (PHI). Exempel på det är namn, födelsedatum, journaler, apoteksrecept och så vidare.

 • Vilka är huvudkomponenterna i HIPAA?

  Huvudkomponenterna i HIPAA är Privacy Rule som skyddar integriteten för individuellt identifierbar hälsoinformation, Security Rule, som sätter standarder för säkerheten för elektroniskt skyddad hälsoinformation och Breach Notification Rule som kräver att aktörer som omfattas och affärspartners lämnar meddelande efter ett brott mot osäkrad PHI.

 • Hur kan en organisation uppfylla HIPAA-kraven?

  En organisation kan uppfylla HIPAA-kraven genom att implementera policyer och rutiner som uppfyller kraven i HIPAA:s regler för integritet, säkerhet och meddelanden om överträdelser. Detta inkluderar riskbedömningar, utbildning av medarbetare, säkring av patientdata och etablering av rutiner för incidenthantering.

 • Vilka är påföljderna för att inte följa HIPAA?

  Viten för bristande efterlevnad av HIPAA kan variera från 100 till 50 000 USD per överträdelse, med ett maximalt vite på 1,5 miljoner USD per år för varje överträdelse. De exakta påföljderna beror på överträdelsens art och hur försumlig den är.

 • Hur påverkar efterlevnad av HIPAA patienternas rättigheter?

  HIPAA ger patienterna vissa rättigheter över sin hälsoinformation, bland annat rätt att undersöka och få en kopia av sina journaler och begära rättelser. Efterlevnad av HIPAA är den uppsättning policyer och rutiner som ditt företag använder sig av för att låta patienterna utöva dessa rättigheter.

 • Vad är en överträdelse av HIPAA och hur ska det rapporteras?

  En överträdelse av HIPAA är otillåten användning eller avslöjande enligt integritetsregeln som äventyrar säkerheten eller integriteten för skyddad hälsoinformation. Omfattade aktörer måste meddela överträdelsen till berörda personer, hälsoministern och, under vissa omständigheter, till media.

 • Hur ofta ska en utbildning av HIPAA genomföras?

  HIPAA kräver att alla anställda hos omfattade aktörer och affärspartners får utbildning i organisationens integritets- och säkerhetspolicyer och rutiner, efter behov och lämplighet för att de ska kunna utföra sina uppgifter. Även om det inte finns någon specifik frekvens rekommenderas att utbildningen genomförs årligen eller närhelst det sker betydande förändringar i föreskrifter eller affärspraxis.

 • Kan individer lämna in ett klagomål om de tror att deras HIPAA-rättigheter har kränkts?

  Ja, individer kan lämna in ett klagomål till U.S. Department of Health and Human Services Office for Civil Rights (OCR) om de anser att deras hälsoinformation har använts eller avslöjats på ett sätt som inte överensstämmer med HIPAA eller om de anser att de har nekats tillgång till sin hälsoinformation.