Skip to content.

Voimaantulo: toukokuu 2024

Soveltamisala. Nämä käyttöehdot ("ehdot “) koskevat sellaisten NAVEX Global, Inc:n ja sen tytäryhtiöiden (yhteisesti “NAVEX “) operoimien verkkosivustojen ja mobiili- ja verkkopohjaisten ohjelmistosovellusten käyttöä, joissa on linkki ehtoihin (yhteisesti “sivusto”). Käyttämällä sivustoa hyväksyt peruuttamattomasti voimassa olevat ehdot. NAVEX voi muuttaa ehtoja milloin tahansa. Sinun tulee tarkistaa nämä ehdot säännöllisesti selvittääksesi ne ehdot, jotka säätelevät sivustosi käyttöä.

Jos käytät sivustoa NAVEX-asiakkaan puolesta NAVEX-ohjelmistosovellusta käyttävänä hallinnollisena käyttäjänä, NAVEXin kyseiselle asiakkaalle tarjoamia palveluja koskevan palvelusopimuksen ehdot ovat etusijalla näihin ehtoihin nähden siinä määrin kuin ne ovat ristiriidassa niiden kanssa.

Tietosuoja.Tietosuojakäytäntömme koskee sivuston käyttöäsi. Se kuvaa henkilötietojen keräämistä ja käyttöä sivustolla ja on sisällytetty ehtoihin tällä viitteellä. Tietoja sivuston evästeiden käytöstä on NAVEXin evästekäytännössä.

Kohdekäyttäjät. Sivusto on tarkoitettu täysi-ikäisten henkilöiden käyttöön riippumatta siitä, toimivatko he yksinään tai oikeushenkilön puolesta. Käyttämällä sivustoa vahvistat, että olet vähintään laillisesti täysi-ikäinen kotimaassasi.

Sivuston käyttö. Sivusto ja kaikki sivustolla näkyvät tiedot, kaaviot, tekstit, videot, äänet, kuvat, koulutusmateriaalit, webinaarit, raportit, videot, grafiikat, ominaisuudet, toiminnot, suunnitteluelementit, dokumentaatio, palvelut ja muu sisältö (yhteisesti “sisältö”) ovat NAVEXin tai sen lisenssinantajien yksinomaista omaisuutta. NAVEX ja sen lisenssinantajat säilyttävät kaikki oikeudet, omistusoikeudet ja edut (mukaan lukien kaikki tekijänoikeudet, tavaramerkit ja muut omistusoikeudet) sivustoon ja sisältöön, eikä sinulle myönnetä lisenssiä, ellei näissä ehdoissa nimenomaisesti toisin mainita.

Tietyt sisällöt annetaan tiedoksi, mukaan lukien artikkelit, vertailuraportit, webinaarit, raportit, tapaustutkimukset, tietolehdet, esimerkkikäytännöt, tarkistuslistat, blogikirjoitukset ja vastaavat resurssit (yhteisesti “koulutusmateriaalit”). Voit käyttää koulutusmateriaalia henkilökohtaisiin, ei-kaupallisiin ja tiedotustarkoituksiin edellyttäen, että (i) säilytät kaikki tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja muut omistusoikeudelliset ilmoitukset ja tekijänoikeudet koulutusmateriaaleissa; (ii) koulutusmateriaaleja ei muokata tai käytetä mihinkään muuhun tarkoitukseen ilman NAVEXin nimenomaista kirjallista suostumusta; ja (iii) koulutusmateriaalia ei jäljennetä, julkaista uudelleen, esitetä, julkaista, aseteta saataville, välitetä tai jaeta laajassa mittakaavassa.

Ei oikeudellista neuvontaa. NAVEX toimittaa koulutusmateriaalit vain tiedoksi. NAVEX ei anna oikeudellisia neuvoja tai mielipiteitä, eikä mitään koulutusmateriaalia tule ymmärtää tai tulkita sellaiseksi. Kysy oikeusavustajaltasi lisätietoa siitä, mitä lakisääteisiä vaatimustenmukaisuusvelvoitteita sinulla tai organisaatiollasi on.

Sivuston muuttaminen ja käytön lopettaminen. Voimme muuttaa sivustoa milloin tahansa ilman, että annamme siitä välttämättä erillistä ilmoitusta. Voit lopettaa sivuston käytön milloin tahansa. Näitä ehtoja sovelletaan edelleen sivuston aiempaan käyttöön.

Ei laitonta tai kiellettyä käyttöä. Sivuston käyttö edellyttää, ettei sivustoa käytetä mihinkään tarkoitukseen, joka on lainvastainen, loukkaa tai rikkoo kolmansien osapuolten oikeuksia, on kielletty näissä ehdoissa tai häiritsee sivustoa tai sen toimintaa millään tavalla. NAVEX pidättää oikeuden tutkia sivuston käyttöäsi. Jos toteamme, että olet rikkonut näitä ehtoja, voimme kieltää sivuston käytön ja ryhtyä asianmukaisiin oikeustoimiin.

Kolmannen osapuolen linkit. Sivusto voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille (”linkitetyt sivustot”). NAVEX ei valvo eikä tue mitään tavaroita tai palveluita, joita mainostetaan, myydään tai on saatavilla linkitetyillä sivustoilla. NAVEX ei vastaa suoraan tai epäsuorasti mistään menetyksistä tai vahingoista, jotka aiheutuvat sinulle linkitetyn sivuston käytöstä. Linkitettyjen sivustojen käyttöön sovelletaan kyseisiä linkitettyjä sivustoja koskevia käyttöehtoja tai muita sopimuksia. Nämä ehdot eivät koske linkitettyjä sivustoja.

Takuiden vastuuvapauslauseke. SIVUSTO JA SISÄLTÖ TOIMITETAAN “SELLAISENAAN” JA “SAATAVUUDEN MUKAISESTI”. NAVEX KIISTÄÄ LAINSÄÄDÄNNÖN SALLIMASSA LAAJUUDESSA KAIKKI SUORAT TAI EPÄSUORAT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN EPÄSUORAT TAKUUT KAUPATTAVUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAAMATTOMUUDESTA, JA TAKUUT, JOTKA JOHTUVAT KAUPALLISESTA TOIMINNASTA TAI SUORITUKSESTA. NAVEX EI VAKUUTA TAI TAKAA, ETTÄ (i) SIVUSTO ON TURVALLINEN; (ii) TOIMINTAASI SIVUSTOLLA EI SEURATA; (iii) SIVUSTOLLA TARJOTTAVAT TOIMINNOT OVAT AINA SAATAVILLA, EIVÄT SISÄLLÄ VIRHEITÄ TAI VIKOJA TAI ETTÄ TÄLLAISET VIRHEET TAI VIAT KORJATAAN; (iv) SIVUSTOLLA JA SIVUSTON TARJOAVILLA PALVELIMILLA EI OLE VIRUKSIA TAI MUITA HAITALLISIA KOMPONENTTEJA; TAI (v) ETTÄ SIVUSTO JA SISÄLTÖ OVAT TARKKOJA, TÄYDELLISIÄ, AJANKOHTAISIA TAI PÄIVITETTYJÄ.

Vastuun rajoitus. NAVEX EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA OTA VASTUUTA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERITYISISTÄ, RANGAISTUKSELLISISTA, SATUNNAISISTA, ESIMERKILLISISTÄ, SEURAAMUKSELLISISTA TAI MUISTA VAHINGOISTA, MUKAAN LUKIEN KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSEN AIHEUTTAMAT VAHINGOT, VAIKKA NAVEXILLE OLISI ENNEN ILMOITETTU TÄLLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA, OLIPA KYSEESSÄ SITTEN SOPIMUKSEN ALAISESTA TOIMINNOSTA, RIKKOMUKSESTA, HUOLIMATTOMUUDESTA, ANKARASTA VASTUUSTA, OIKEUDENMUKAISUUDESTA TAI MUUSTA TEORIASTA, JOKA AIHEUTUU SIVUSTON TAI SISÄLLÖN KÄYTÖSTÄ, ESTYNEESTÄ KÄYTÖSTÄ, VIIVEESTÄ TAI SUORITUSKYVYSTÄ TAI LIITTYY NIIHIN. JOS ET OLE TYYTYVÄINEN JOHONKIN SIVUSTON, SISÄLLÖN TAI NÄIDEN EHTOJEN OSAAN, YKSINOMAINEN KORJAUSTOIMENPIDE ON LOPETTAA SIVUSTON JA SISÄLLÖN KÄYTTÖ.

Vahingonkorvaus ja vapauttaminen. NAVEXin pyynnöstä suostut korvaamaan ja puolustamaan NAVEXia ja sen toimihenkilöitä, johtajia, työntekijöitä, edustajia, emoyhtiöitä, seuraajia ja edunsaajia (yhteisesti “NAVEXin korvauksensaajat”) kaikilta vaateilta, kanteiden syiltä, vaatimuksilta, menetyksiltä, vastuilta ja kustannuksilta (mukaan lukien kohtuulliset asianajajan palkkiot), jotka johtuvat sivuston tai sisällön käytöstä tai liittyvät siihen näiden ehtojen, sovellettavan lain tai kolmansien osapuolten oikeuksien rikkomisen yhteydessä.

Vapautat täten itsesi ja omaisuutesi, omaisuutesi, vakuutuksenantajasi, seuraajasi ja oikeudenomistajiesi puolesta NAVEXin korvauksensaajat kokonaan ja ikuisesti kaikista vaatimuksista tai vaateista, joita sinulla voi olla sivuston tai sisällön käyttöön liittyvistä vahingoista.

Sopimussakko. Jos sovellettava laki ei salli tietyn vastuun, takuun tai oikeussuojakeinon rajoittamista tai poissulkemista, NAVEXin kokonaisvastuu sinulle ei saa ylittää sataa Yhdysvaltain dollaria (100,00 USD) mistään vahingoista, haitoista tai menetyksistä riippumatta siitä, perustuuko se sopimukseen, vahingonkorvausvastuuseen, laiminlyöntiin, ankaraan vastuuseen, oikeudenmukaisuuteen tai muuhun vastuuteoriaan.

Sovellettava laki; vanhentumisaika. Sivuston ja sisällön käyttöön sovelletaan kaikilta osin Delawaren ja Yhdysvaltojen aineellisia ja menettelyllisiä sääntöjä lainvalintaa koskevista periaatteista riippumatta. Kaikki sivustoa tai sisältöä koskevat kanteet tai vaateet on aloitettava yhden (1) vuoden kuluessa siitä, kun kanteen tai vaateen syy ilmeni ensimmäisen kerran.

Copyright Agent. Ilmoitus sivuston tai sisällön väitetystä tekijänoikeusloukkauksesta on lähetettävä osoitteeseen legalnotice@navex.com, Attn: Copyright Agent. Liitä ilmoitukseen kaikki tiedot, joita 17 U.S.C. § 512(c)(3)(A) edellyttää.

Koko sopimus; erotettavuus. Nämä ehdot, mukaan lukien tietosuojakäytäntömme, sisältävät koko sopimuksen ja käsityksen sivuston ja sisällön käytöstäsi. Ellei tässä toisin mainita, ehdot korvaavat kaikki aikaisemmat tai samanaikaiset sopimukset tai käsitykset, olivatpa ne sitten suullisia tai kirjallisia, koskien sivuston ja sisällön käyttöäsi. Jos jokin näiden ehtojen osa todetaan pätemättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, kyseistä osaa rajoitetaan tai se poistetaan siinä määrin kuin on tarpeen, jotta jäljellä oleva osa ja nämä ehdot pysyvät voimassa mahdollisimman pitkään.