Skip to content.
female presenting medical employe standing by files

Terveydenhuollon suojaaminen: HIPAA-vaatimustenmukaisuusratkaisut

Potilastietojen suojaaminen on kriittisen tärkeää. Osoita sitoutumisesi laadukkaaseen terveydenhuoltoon noudattamalla HIPAA:ta ja alan uusimpia lakeja.

Aloita
 a perspective on a surgical procedure (not gory)

Mikä on HIPAA?

Vuoden 1996 Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) -laki asettaa kansalliset standardit arkaluonteisten potilasterveystietojen suojaamiseksi. Se kieltää tahoja, mukaan lukien terveydenhuollon tarjoajat ja niihin liittyvät yritykset, paljastamasta suojattuja tietoja kenellekään muulle kuin potilaalle ja valtuutetuille edustajille ilman heidän nimenomaista suostumustaan.

Doctor in blue standing

HIPAA-vaatimustenmukaisuuden haasteet...

HIPAA-vaatimustenmukaisuuden varmistaminen ja potilaiden henkilötietojen suojaaminen on haastavaa. Seuraavassa on muutamia kysymyksiä, joita saatat kohdata: 

 • Miten voimme tehokkaasti valvoa ja mukauttaa organisaatiomme työntekijöiden käytäntöjä ja menettelytapoja potilaiden yksityisyyden suojaamiseksi? 
 • Mitä toimenpiteitä voimme toteuttaa kyberturvallisuusuhkien tunnistamiseksi ja mahdollisten tietomurtojen estämiseksi? 
 • Kuinka varmistamme työntekijöiden jatkuvaa koulutusta koskevien vaatimusten noudattamisen? 
 • Miten voimme ennakoivasti valvoa vaatimustenmukaisuutta toimittajien, sidosryhmien ja yhteistyökumppaneiden
Doctor talking to child

Osoita sitoutumisesi potilastietojen suojaamiseen

HIPAA:lla on tärkeä rooli terveydenhuollon organisaatioiden menestyksessä. Miten? Selvitetään tarkemmin alla: 

 • Henkilökohtaisten terveystietojen suojaaminen ja potilaiden luottamuksen lisääminen  
 • Maailmanlaajuisten vaatimusten täyttäminen, mainevahinkojen ja sakkojen välttäminen 
 • Vahva turvallisuusasema ja paremmat sisäiset prosessit 
 • Alan standardien noudattaminen potilaiden henkilökohtaisten terveystietojen suojaamiseksi

Lisätietoa HIPAA-vaatimustenmukaisuudesta terveydenhuollossa

 • Kenen on noudatettava HIPAA-määräyksiä?

  Tahot, joiden on noudatettava HIPAA:ta, määritellään “suojatuiksi yksiköiksi” ja “liikekumppaneiksi”. Niihin kuuluvat terveyssuunnitelmat, terveydenhuollon selvityskeskukset ja terveydenhuollon tarjoajat, jotka välittävät terveystietoja sähköisesti. Liikekumppanit ovat henkilöitä tai yksiköitä, jotka suorittavat tiettyjä tehtäviä tai toimintoja, joihin liittyy suojattujen terveystietojen käyttöä tai paljastamista suojatun tahon puolesta tai jotka tarjoavat palveluja suojatulle taholle.

 • Mitä tietoja HIPAA suojaa?

  HIPAA suojaa kaikkia “yksilöllisesti tunnistettavia terveystietoja”, joita suojattu taho tai sen liikekumppani säilyttää tai välittää, missä tahansa muodossa tai millä tahansa tavalla, olipa kyseessä sähköinen, paperinen tai suullinen tieto. Ne ovat suojattuja terveystietoja (Protected Health Information, PHI). Esimerkkejä ovat nimet, syntymäajat, sairauskertomukset, apteekin reseptit jne.

 • Mitkä ovat HIPAA:n pääkomponentit?

  HIPAA:n pääkomponentit ovat tietosuojasääntö, joka suojaa yksilöllisesti tunnistettavien terveystietojen yksityisyyttä; turvallisuussääntö, joka asettaa standardit sähköisesti suojattujen terveystietojen turvallisuudelle, ja rikkomusilmoitussääntö, joka vaatii suojattuja yksiköitä ja liikekumppaneita ilmoittamaan suojattujen henkilökohtaisten terveystietojen rikkomuksesta.

 • Miten organisaatio voi noudattaa HIPAA-määräyksiä?

  Organisaatio voi noudattaa HIPAA-vaatimuksia ottamalla käyttöön käytäntöjä ja menettelytapoja, jotka täyttävät HIPAA:n tietosuoja-, tietoturva- ja rikkomusilmoitussääntöjen vaatimukset. Tähän sisältyy riskinarviointien tekeminen, työntekijöiden kouluttaminen, potilastietojen turvaaminen ja toimenpiteiden määrittäminen rikkomustapauksissa.

 • Mitä seuraamuksia HIPAA:n noudattamatta jättämisestä seuraa?

  HIPAA-määräysten noudattamatta jättämisestä voi seurata sakkoja, jotka vaihtelevat 100 dollarista 50 000 dollariin rikkomusta kohden. Sakko voi olla enintään 1,5 miljoonaa dollaria vuodessa jokaisesta rikkomuksesta. Tarkat summat riippuvat rikkomuksen luonteesta ja laiminlyönnistä.

 • Miten HIPAA-vaatimustenmukaisuus vaikuttaa potilaiden oikeuksiin?

  HIPAA antaa potilaille tietyt oikeudet terveystietoihinsa, mukaan lukien oikeudet tarkastella tietoja, saada kopio terveystiedoista ja pyytää niihin korjauksia. HIPAA-vaatimustenmukaisuus on joukko käytäntöjä ja menettelytapoja, jotka terveydenhuoltosi ottaa käyttöön, jotta potilaat voivat käyttää näitä oikeuksia.

 • Mikä on HIPAA-rikkomus ja miten siitä on ilmoitettava?

  HIPAA-rikkomus on tietosuojasäännön mukainen kielletty käyttö tai paljastaminen, joka vaarantaa suojattujen terveystietojen turvallisuuden tai yksityisyyden. Asiaankuuluvien tahojen on ilmoitettava rikkomuksesta asianomaisille henkilöille, HHS:n sihteerille ja tietyissä olosuhteissa tiedotusvälineille.

 • Kuinka usein HIPAA-koulutus tulisi suorittaa?

  HIPAA edellyttää, että kaikki sopimuksen piiriin kuuluvien tahojen työntekijät ja liikekumppanit saavat koulutuksen organisaation tietosuoja- ja turvallisuuskäytännöistä ja -menettelyistä, mikäli se on tarpeen ja asianmukaista heidän tehtäviensä suorittamiseksi. Vaikka erityistä aikaväliä ei ole määrätty, koulutus on suositeltavaa järjestää vuosittain tai aina, kun määräyksiin tai liiketoimintakäytäntöihin tulee merkittäviä muutoksia.

 • Voivatko yksittäiset henkilöt tehdä valituksen, jos he uskovat, että heidän HIPAA-oikeuksiaan on rikottu?

  Kyllä, yksittäiset henkilöt voivat tehdä valituksen Yhdysvaltain terveys- ja ihmisoikeusvirastolle (US Department of Health and Human Services Office for Civil Rights, OCR), jos he uskovat, että heidän terveystietojaan on käytetty tai paljastettu tavalla, joka ei ole HIPAA:n mukainen, tai jos he uskovat, että heiltä on evätty pääsy terveystietoihinsa.