Skip to content.
 • Plattform för styrning, risk och efterlevnad för säker riskhantering

  Begär en demo

   

Vi presenterar NAVEX One

Ett smart GRC-informationssystem

NAVEX One Governance Risk and Compliance Information System hjälper dig att hantera riskkomplexitet. Hur? Genom att fokusera på lösningar för hur medarbetare, tredje part och affärsprocesser arbetar tillsammans.  

 • Skapa med en starkare företagskultur som stöds av affärsintegritet   
 • Få en heltäckande bild av ditt GRC-program  
 • Upprätthålla global regelefterlevnad  
 • Proaktivt ta itu med och minska risken
Ta reda på mer
NAVEX One governance risk and compliance platform

Lös era mest utmanande affärsproblem med en heltäckande plattform för styrning, risk och efterlevnad

Lär dig hur NAVEX One GRC Information System kan stärka ert sätt att hantera:

 • NAVEX One tillhandahåller en komplett uppsättning verktyg för efterlevnadshantering som behandlar medarbetarutbildning, uppförandekod, HR-policyer och andra kritiska aspekter av en stark arbetsplatskultur. Det stöder också en rad analys- och benchmarkinguppgifter, som i sin tur genererar värdefulla och genomförbara rapporter.

  Verifierad användare inom livsmedelsproduktion

  5 star review for NAVEX One GRC platform

Vad kan NAVEX One GRC Information System göra för dig?

Förbättra medarbetarkulturen för efterlevnad     

NAVEX One erbjuder användarna en intuitiv användarupplevelse som ger en heltäckande bild av efterlevnadsprogrammets aktivitet och prestanda för dina medarbetare och programadministratörer.

 • Onboarding för medarbetare och säkerställd efterlevnad
 • Hantera utbildning, policyer och rutiner  
 • Hantera intressekonflikter  
 • Uppmuntra en kultur där medarbetarna vågar säga ifrån med hjälp av branschledande datainhämtnings- och visselblåsartjänster   
 • Centraliserad incidenthantering  

Läs mer om hur man skapar en efterlevnadskultur

Screenshot of NAVEX One People Hub

Identifiera och minska risken för tredje part

Följ ändrade regler och sanktioner genom att veta vem du gör affärer med – både före och under hela relationen. 

 • Förenkla onboarding av tredje part  
 • Lyft fram riskerna med ryktesvarningar i realtid   
 • Förstå tredjeparts ESG-åtaganden   
 • Säkerställ leveranskedjans integritet   
 • Planera för avbrott i verksamheten innan de inträffar 

Läs mer om hantering av tredjepartsrisker

Screenshot of NAVEX One third party risk management

Automatiserade risk- och efterlevnadsprocesser 

Förstå och hantera den processrelaterade risken för din organisation. Etablera styrning för att uppfylla regler, interna policyer och ESG-relaterad vägledning.   

 • Bygg ett automatiserat och hållbart ledningssystem för informationssäkerhet  
 • Identifiera och mildra operativa risker   
 • Hantera efterlevnadskrav  
 • Tilldela, samla in och rapportera om ESG-prestanda   

Läs mer om att automatisera era risk- och efterlevnadsprocesser

Screenshot of NAVEX One IRM OOTB

Upprätthåll en välunderbyggd, datadriven styrning 

Förbättra resultaten genom efterlevnad och organisatoriska insikter. Identifiera och isolera risk-signaldata för att mildra framtida risker och driva bättre beslutsfattande.   

 • Sammanställ data för en gemensam syn på risk i hela organisationen  
 • Mät, utvärdera och utveckla GRC-program mot branschriktmärken  
 • Skapa anpassade instrumentpaneler för att spåra nyckeltal   
 • Se nyckeltalen i realtid så att ni kan agera omedelbart och säkert  

Läs mer om välinformerad, datadriven styrning

white woman with blonde hair working at an office desk

Hur NAVEX One Governance, Risk and Compliance Information System fungerar

NAVEX One använder en arkitektur med flera lager och tre nivåer som konsoliderar, hanterar och automatiserar arbetsflöden för efterlevnad, styrning och risk.

 • Enhetlig vy
 • Ger en heltäckande bild av risk och efterlevnad
 • ​Minskar inlärningskurvor och är lätthanterad
 • Förbättrar användningshastighet och preferenser
 • Skapar enhetliga arbetsflöden
 • Enkelt system
 • Minskar vattentäta skott och processluckor
 • Stärker integritet och säkerhet
 • Centraliserar innehållsövervakning och hantering
 • Möjliggör stordriftsfördelar
 • Baseras på data
 • Omvandlar analys till handling
 • Identifierar potentiella möjligheter och hot
 • Fattar datadrivna beslut
 • Använder skalbarheten i molnet

Image depicting NAVEX One governance risk and compliance platform

Levererar de bästa utfallen över hela organisationen

MEDARBETARE

People Hub för alla efterlevnadsuppgifter

Enkel inloggning för utbildning och policyer

Alltid tillgänglig COI-rapportering

Flera alternativ för visselblåsning och inhämtning

TREDJE PART

Omfattande onboarding av tredje part 

Övergripande riskpoäng för leverantörer 

IT-bedömningar av tredje part

Förändringshantering

PROCESSER

Kontroller och ramar 

Sekretess- och säkerhetsbedömningar 

Riskrevisioner och riskreducering 

Rapporter och instrumentpaneler

Kom igång med NAVEX One Governance, Risk and Compliance Information System idag!

Återta kontrollen över era medarbetare, tredje parter och processer – allt i en strömlinjeformad GRCIS-plattform.